Menu

Koszyk  

Brak produktów

0,00 PLN Dostawa
0,00 PLN Razem

Pokaż mój koszyk

  • pl
  • en

Zwroty

……………………………………………

Miejscowość, data

 

Adresat: Zazzu

                Słowików 28/2

                 41-940 Piekary Śląskie

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia:     …………………

Data odbioru:             …………………

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produkty  w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów proszę/prosimy (*) dokonać (właściwe zaznaczyć)

 

□ Na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………, którego właścicielem jest ………………………………………………………………………………………

 

□ Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Kupujący

 

Imię i Nazwisko Kupującego …………………………………………………………..

 

Adres Kupującego …………………………………………………………………………..

 

 

 

 

………………………………………………………………………………

Data i Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz przekazany jest w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić